Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BijFrank
Artikel 1 Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tussen enerzijds BijFrank en anderzijds opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. Overeenkomsten waarbij BijFrank partij is, gelden eerst als gesloten:
a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever binnen de termijn zoals gesteld in het door BijFrank gedane aanbod;

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. BijFrank zal haar dienstverlening, te weten  1. (job) coaching, 2. Training en 3. Overige arbeidsbemiddeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. Indien BijFrank een termijn van uitvoering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven uitvoeringstermijn is dan ook nimmer een fatale termijn.

Artikel 4 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting voor het niet betwiste deel niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance of faillissement, toelating tot de schuldsanering van opdrachtgever zijn de vorderingen van BijFrank op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 5 Incassokosten
1. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze luiden ten tijde van het opstellen van deze algemene voorwaarden alsvolgt:
Hoofdsom Hoogte incassokosten
over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
over de volgende € 2500 10%
over de volgende € 5000 5%
over de volgende € 190000 1%
over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

  1. De eventuele gemaakt redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. BijFrank is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BijFrank is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Opdrachtgever vrijwaart BijFrank voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
3. Indien BijFrank aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BijFrank te verstrekken uitkering, tot een maximum van het bij de desbetreffende opdrachtgever gefactureerde gemiddelde bedrag over een periode van 6 maanden, uitgaande van het jaar waarin de aanspraak ontstaat.
4. BijFrank is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 Geschillen en toepasselijk recht
1. De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BijFrank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
2. Op elke overeenkomst tussen BijFrank en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 9 Vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel te Amersfoort.

Artikel 10 Totstandkoming van de opdracht
De opdracht wordt door BijFrank aanvaard, mits er volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen over de inhoud en de uitvoeringscondities en wanneer de offerte of opdrachtbevestiging door opdrachtgever ondertekend ontvangen is. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds BijFrank op voldoende wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever en BijFrank kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever afspraken gemaakt over de condities van dit vooronderzoek.
Nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van BijFrank getekend en ingestuurd heeft, heeft de opdrachtgever een bedenktijd van 14 werkdagen.

Artikel 11 Annulering door de klant
De onderstaande annuleringsregeling geldt voor alle opdrachten die bij BijFrank geplaatst worden. Bij trainingsopdrachten geldt de regeling zowel voor de gehele training als ook voor vermindering van het overeengekomen aantal deelnemers. Wanneer een deelnemer verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger. In het schema staat aangegeven per annuleringstermijn welk percentage van het overeengekomen bedrag dient te worden betaald.

0 – 2 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 100%
2 – 4 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 75%
4 – 8 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 50%
8 – 14 weken voor aanvang van de training in alle gevallen 25%

De percentages zijn van toepassing op de bruto kosten van het opgegeven, dan wel het minimum te berekenen, aantal deelnemers.

Artikel 12 Overmacht: condities waaronder de cursus/training eventueel niet doorgaat
BijFrank is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BijFrank geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BijFrank niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. BijFrank heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat BijFrank zijn verbintenis had moeten nakomen.

Voor zoveel BijFrank ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BijFrank gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.