Privacyreglement

PRIVACY REGLEMENT

BijFrank Loopbaanadviseurs, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.A. Vissers, overwegende dat het wenselijk is dat er een regeling is die de bescherming van persoonsgegevens garandeert, bevestigt hierbij zonder voorbehoud het volgende privacyreglement in het leven te roepen. BijFrank is er mee bekend dat persoonsgegevens, gegevens zijn in het kader van de Wet PersoonsRegistraties (WPR) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) respectievelijk de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) en de invoeringswet SUWI, wordt bepaald.

Artikel 1 Algemeen
1. BijFrank is actief op het gebied van arbeidsbemiddeling, reintegratiebegeleiding en jobcoaching. Om haar werk goed te kunnen doen is het noodzakelijk dat van cliënten persoonlijke gegevens worden verzameld. BijFrank verbindt zich, uiterst zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en de richtlijnen te volgen van de Wet op Bescherming Persoonsgegevens en de SUWI-wet. Dit geldt voor het verzamelen, het verwerken en het eventueel aan derden verstrekken van persoons- en zorggegevens welke zij ten behoeve van al haar activiteiten registreert van haar cliënten.
2. BijFrank heeft wederzijds vertrouwen hoog in haar vaandel staan. Hierbij is het waarborgen van ieders privacy een belangrijk aspect. Als cliënt mag u van BijFrank verwachten dat zij discreet met uw gegevens omgaat.
3. Doelstelling van dit privacyreglement is dat u op de hoogte bent van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten u heeft ten aanzien van de gegevensverwerking. Uitgangspunt hierbij is dat een derde partij nooit informatie over u ontvangt zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Artikel 2 Doel
1. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de in te zetten activiteiten en middelen, inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever. Daarnaast is gegevensverwerking nodig bij de uitvoering van het begeleidings,- plaatsings- of trajectplan, met als doel de kans op (herstel van) arbeidsparticipatie zo groot mogelijk te maken.
2. BijFrank verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:
a. de begeleiding van cliënten met een grote aftand tot de (reguliere of beschermde)
arbeidsmarkt, met als doel de deelnemer te begeleiden bij een passend traject naar werk of
naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt;
b. het bevorderen van de reïntegratie van geheel of gedeeltelijk zieke en/of arbeidsongeschikte
cliënten die in dienst van een opdrachtgever zijn uitgevallen binnen de organisatie van
opdrachtgever dan wel een andere organisatie;
c. het begeleiden van scholieren uit Pro en VSO bij de transitie van school naar werk.

Artikel 3 Verwerken gegevens
1. BijFrank verwerkt alleen die gegevens die door derden (bijvoorbeeld gemeente, UWV, RIB, school, werkgever of uzelf) bij de start van het traject worden aangeleverd. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN, telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw gevolgde opleidingen, eventuele uitkering, diploma’s en opgedane werkervaring. Hierbij wordt aangetekend dat:
a. de door derden verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel bestemd zijn waarvoor ze zijn
overgedragen ;
b. dat BijFrank de door derden verstrekte gegevens ten behoeve van de uitvoering van het
afgesloten contract geheim houdt en er voor zorgt dat deze informatie niet aan anderen bekend wordt.
2. Ook worden gegevens verwerkt die u bij het intakegesprek met BijFrank naar voren heeft gebracht en die van belang kunnen zijn bij de begeleiding naar werk en/of het streven naar herstel van (arbeid)participatie. Dit kunnen ook gegevens zijn over mogelijke (medische) beperkingen en uw eventuele arbeidsmarktvoorkeuren.
3. Deze gegevens worden gedurende het traject door BijFrank aangevuld met een voor u ontwikkeld plaatsing- of trajectplan. Dit plan omvat alle activiteiten en producten die voor u zullen worden ingezet, alsmede de behaalde resultaten daarvan.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid gegevens
1. Alle medewerkers van BijFrank en de door haar ingeschakelde derden die de beschikking krijgen over informatie over de cliënt, zijn verplicht tot geheimhouding van de aan hem of haar verstrekte gegevens, behalve indien uitvoering van de taak met het oog waarop gegevens zijn verstrekt, het ter kennis brengen daarvan noodzakelijk maakt.
2. BijFrank draagt zorg voor naleving van de in het eerste lid genoemde geheimhoudingsverplichting.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden
1. Het is mogelijk dat BijFrank gegevens uitwisselt met derden in verband met het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden, voortgang en evaluatie van de begeleiding. BijFrank zal u informeren over het feit dat uw gegevens worden verstrekt aan derden.
2. Indien persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, wordt ook aan hen een geheimhoudingsverplichting opgelegd.
3. Instanties aan wie periodiek persoonsgegevens kunnen worden verstrekt:
a. UWV – basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages;
b. CIZ – basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages;
c. Gemeente – basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages;
d. WSW – basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages;
e. School – basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid en beheer
BijFrank is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking.

Artikel 7 Bewaartermijn
1. Na afronding van het kalenderjaar worden niet meer gebruikte gegevens door BijFrank gearchiveerd.
2. Tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het traject worden persoonsgegevens bewaard. Dit is anders indien cliënt verzoekt de gegevens eerder te verwijderen, tenzij de wet zich hier tegen verzet; de gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
3. BijFrank draagt zorg voor een zorgvuldige vernietiging van persoonsgegevens.

Artikel 8 Recht op inzage, correctierecht
1. Cliënt kan op verzoek inzage vragen in de geregistreerde gegevens.
2. Cliënt kan op verzoek vragen om verbetering, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens indien deze gegevens niet juist of niet ter zake dienend zijn. Aan een dusdanig verzoek wordt in beginsel voldaan, tenzij dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de cliënt of van de rechten en vrijheden van anderen. Wanneer niet voldaan wordt aan het verzoek, ontvangt de cliënt hierover schriftelijk bericht waarin staat uitgelegd waarom niet aan het verzoek is voldaan.
3. BijFrank is gerechtigd een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van de opgevraagde gegevens. Deze vergoeding bedraagt € 0,20 per pagina met een maximum bedrag van € 20,00 per verzoek. Als de gegevens op een andere manier dan op papier worden verstrekt mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien verstande dat deze ten hoogste € 20,00 bedraagt. Van deze regel mag afgeweken worden door een vergoeding van ten hoogste € 50,00 te vragen als het afschrift uit meer dan honderd pagina’s bestaat of als het bericht dermate moeilijk te verkrijgen is vanwege de aard van verwerking. Bijvoorbeeld delen van gegevens zijn nog ondergebracht in een oud informatiesysteem, de gegevens zijn alleen nog beschikbaar via back- up procedures. Kortom er moet sprake zijn van een onevenredig grote inspanning.
Artikel 9 Klachten
Indien u als cliënt van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of indien u andere redenen heeft tot klagen, dient u zich te wenden tot BijFrank. Deze zal de klacht conform het klachtenreglement in behandeling nemen.

Artikel 10 Kennisgeving en verstrekking van gegevens
1. Bij inschrijving worden personen in kennis gesteld van dit reglement.
2. Dit reglement ligt ter inzage op het kantoor van BijFrank,  Hoefijzer 23, 3833 XA Leusden
3. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan en is van toepassing op persoonsdossiers die na de datum van inwerkingtreding van deze regeling zijn aangemaakt.

Aldus vastgesteld door BijFrank d.d. 1 januari 2018

F.A. Vissers
Directeur